Tytuł projektu:

„Lepsza przyszłość. Przeciwdziałanie zaburzeniom psychicznym dzieci i młodzieży”

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego

Oś Priorytetowa VI „Integracja”

Działanie 6.2 „Usługi społeczne”

Poddziałanie 6.2.2. „Rozwój usług społecznych”

Numer umowy: RPPM.06.02.02-22-0002/21-02

Czas trwania projektu: 01.05.2021 – 28.12.2023

Wartość dofinansowania projektu: 5 098 978,26 zł

Wartość całkowita projektu: 5 665 531,40 zł

Wkład własny: 566 553,14 zł

Z dniem 28.12.2023 roku Samorząd Województwa Pomorskiego zakończył realizację projektu „Lepsza przyszłość. Przeciwdziałanie zaburzeniom psychicznym dzieci i młodzieży” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu było przeciwdziałanie i ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 poprzez zwiększenie dostępu do usług społecznych lub zdrowotnych z zakresu zdrowia psychicznego dla mieszkańców województwa pomorskiego w szczególności dzieci i młodzieży, oraz ich rodzin. Projekt wspierał rozwój deinstytucjonalizacji usług społecznych i zdrowotnych, skierowanych do osób z zaburzeniami psychicznymi. Wsparciem objęto grupę 1856 mieszkańców dotkniętych bezpośrednimi i pośrednimi skutkami pandemii w obszarze zdrowia psychicznego.

Każdy uczestnik projektu otrzymał pakiet wsparcia na podstawie opracowanego Indywidualnego Planu Wsparcia. IPW obejmował:

  1. Kwalifikacyjną poradę psychologiczno-diagnostyczną.
  2. Moduł psychoterapii: sesje psychoterapii indywidualnej i grupowej oraz sesje psychoterapii rodzinnej.
  3. Moduł poradnictwa psychologicznego: porady psychologiczne, sesje wsparcia psychospołecznego, wizyty środowiskowe, mediacje oraz inne usługi, w zależności od zdiagnozowanych potrzeb, w tym porady prawne, arteterapie, muzykoterapie). Moduł służył przygotowaniu uczestników do funkcjonowania poza opieką instytucjonalną.

W ramach projektu opracowano i oddano do użytku mieszkańcom województwa pomorskiego Platformę Koordynacyjno-Edukacyjno-Informacyjną: „pomorskiedlaciebie.pl”. Platforma jest narzędziem do realizacji szeroko rozumianych działań edukacyjno-uświadamiających oraz integracji działań podmiotów z obszaru zdrowia psychicznego. Platforma oferuje interaktywną bazę kontaktową placówek wraz z zakresem świadczonych usług w regionie. Udostępnia treści pogrupowane w moduły m.in. identyfikujący potrzeby użytkownika, wstępną diagnozę, identyfikację zagrożeń i trudnych sytuacji. Platforma umożliwia również kontakt z wykwalifikowaną kadrą psychologów w formie anonimowego czatu.

W wyniku realizacji projektu stworzono 100 miejsc świadczenia usług społecznych oraz zapewniono grupie docelowej uczestników projektu dostęp do usług społecznych i zdrowotnych świadczonych w formie m.in. porad psychologicznych oraz psychoterapeutycznych.

Beneficjent deklaruje instytucjonalną gotowość do świadczenia usług wobec osób chętnych w zakresie zbliżonym do usług świadczonych w ramach projektu i w podobnej jakości oraz zobowiązuje się do zachowania trwałości 100 miejsc świadczenia usług społecznych po zakończeniu realizacji Projektu przez okres 36 miesięcy tj. do dnia 28.12.2026 r.